Članci

 

 Globalna incijativa za lečenje astme (GINA) kaže da je osnovni princip "stepenasti pristup lečenju astme" tj lečenje na osnovu stepena težine astme. Astma je dinamična bolet koja se po učestalosti simptoma razlikuje od bolesnika do bolesnika, odnosno i kod istog bolesnika razlikuje se tokom vremena. Zato plan lečenja treba prilagoditi individualno svakom bolesniku ponaosob. U stepenastom lečenju vrsta i doza lekova se povećava ili smanjuje shodno težini same bolesti. Tako je na osnovu učestalosti tegoba i promena u plućnoj funkciji, astma klasifikovana kao najblaža ili povremena astma ( tegobe su vema blage i retke, redje od jednom sedmično i nema noćnih simtpoma) i trajna ili perzistentna koja se u zavisnosti od učetalosti dnevnih i noćnih tegoba klasifikuje kao laka, umerena i teška. Teška astma podrazumeva da su tegobe svakodnevne, uz veoma česta pogoršanja, posebno tokom noći.

U zavisnosti od procenje težine primenjuje se odgovarajuća terapija. Tako u slučajevima "povremene astme" i lekovi se primenjuju povremeno, dok "perzistentna astma" bilo da je laka, umerena ili teška, zahteva redovnu (perzistentnu) primenu lekova.

Lekovi za lečenje astme podeljeni u dve grupe: lekovi za dugotrajnu prevenciju i lekovi za brzo otklanjanje tegoba. Cilj lečenja astme je život bez tegoba, te o dobroj kontroli bolesti govorima onda kada je potreba za lekovima koji otkalnjaju simptome (ventolin, berodual..) veoma retka. Ukoliko  je potreba za ovim lekovima češća od jednom sedmično ili se jave noćne tegobe onda je neophodna primena odgovarajućih lekova za dugotrajnu prevenciju astme.

U lekove za dugotrajnu prevenciju astme spadaju protivzapaljenski lekovi od kojih su najbolji i najefikasniji inhalatorni kortikosteroidi. To su lekovi  koji deluju samo lokalno na sluzokožu disajnih puteva. Inhalacioni kortikosteroidi nemaju neželjene sistemske efekte, bezbedni su za primenu i u dečijem  uzrastu, pa čak i tokom trudnoće. U našoj zemlji su odavno registrovani i poznati su pod nazivom Flixotide, Becloforte, Pulmicort,Budelin;  Alvesco i dr. U slučajevima lake perzistentne astme samo njihovom redovnom primenom uspostavlja se potpuna kontrola bolest. Ukoliko se radi o umereno teškoj ili teškoj astmi potrebno je uz navedene lekove dodati i tzv. dugodelujuće bronhodilatatore. Do nedavno kod nas su iz ove grupe primenjivani samo preparati aminofilina, ali zahvaljujući novijim, efikasnijim i bezbednijim lekovima, aminofilin se sve ređe primenjuje. Najbolji rezultati pa i potpuna kontrola astme postiže se primenom lekova koji sadrže kombinaciju kortikosteroida sa dugodelujućim bronhodilatatorom (u našoj zemlji registrovan preparat- Seretide Symbicort, Foster ). Cilja lečenja astme je kontrola bolesti sa što manje medikamenata. Ukoliko se stabilnost astme održava najmanje tri meseca, moguće je postepeno smanjivati terapiju, sve dok se ne dodje do najmanje količine neophodnih lekova ili se u odredjenim slučajevima lakše astme preventivna terapija u potpunosti obustavi.